IDA Side-Mount ***

Cel kursu

Kandydat powinien zostać zaznajomiony w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowywaniem i przeprowadzaniem nurkowań z rozszerzonym systemem Sidemount z więcej niż dwoma butlami z identycznymi gazami. Kandydat powinien pływać rożnymi technikami wykorzystywanymi w Sidemount

Po ukończeniu tego kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące wyboru użytecznych miejsc wejścia, możliwości zabezpieczenia, szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania z Sidemount. Powinien znać wymagania sprzętowe dla systemu do Sidemount i umieć je złożyć. Powinien także wiedzieć, jak zachowywać się dla własnego bezpieczeństwa i swojego partnera nurkowego oraz jak wykonywać nurkowania Sidemount w sposób zapewniający ochronę środowiska.

Wymagania wstępne

Zdecydowanie zaleca się posiadanie ubezpieczenia medycznego nurkowania, zwłaszcza odpowiedzialności za wypadki nurkowe (np. Leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ tego rodzaju leczenie nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dodatkowe wymagania:

 • Minimalny wiek 18 lat
 • Ważne zaświadczenie lekarskie nurka.
 • Formularz odpowiedzialności / regulamin uczestnictwa IDA Side-Mount **
 • Nurkowanie-Bezpieczeństwo i ratownictwo IDA-SC
 • Nocne nurkowanie Zalecany jest IDA-SC-Nitrox *
 • Zalecana jest brevet skuter IDA-SC-UW
 • Zalecane są IDA-SC „Dry Diving”, „Drift Diving”, „Wreck Diving”, „Ice Diving” i „Diving in Marine Caverns”

Wymagany jest dowód wystarczającego doświadczenia w nurkowaniu -Kandydat musi mieć 65 zalogowanych nurkowań, w tym 10 nurkowań na głębokość 28-30 mw wodzie słodkiej i odpowiednio 38-40 m w morzu przed kursem.

Część teoretyczna

Treść taka jak IDA D3 + teoria Sidemount.

Część teoretyczną można pominąć prezentując IDA *** -Brevet, należy przeprowadzić tylko teorię dotyczącą Sidemount

Zajęcia teoretyczne:

 1. Planowanie, organizowanie i wykonywanie powiększonych Side-Mount-Dives
 2. Szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas wykonywania powiększonych przy wejściu do nurkowania z boku oraz procedury zabezpieczające
 3. Sprzęt do zwiększonego bezpieczeństwa Sidemount
 4. Ochrona środowiska

Obowiązuje pisemny test z wiedzy nurkowej

Część praktyczna

Wymagane dodatkowe wyposażenie Sidemount: Dwie butle z pojedynczymi zaworami z identycznymi gazami, jeden reduktor z wężem niskociśnieniowym o długości 2,1 m do drugiego stopnia, jeden reduktor z wężem niskociśnieniowym o normalnej długości, odpowiednie urządzenie do kontroli pływalności oraz dostateczna ochrona temperaturowa, druga maska, jedna rolka (długość liny min. 30m), worek do podnoszenia ok. 20 litrów.

Ćwiczenia Praktyczne

zgodnie z wymaganiami RSTC minimum 5 nurkowań. Część ABC jest identyczna z IDA T3. W przypadku przedstawienia brevetu IDA ***, część ABC nie jest wymagana, należy jedynie wykonać praktykę specyficzną dla Side-Mount.

Część praktyczna obejmuje:

 1. Porównanie i ocena różnych opcji pływania w Sidemount (rożne techniki, stopnie trudności)
 2. Zdejmowanie i zakładanie butli pod wodą
 3. Planowanie nurkowania
 4. Środki bezpieczeństwa i podział na grupy
 5. Wymiana automatów oddychanie na maksymalnej głębokości.
 6. Ratowanie partnerów; zapewnienie dopływu powietrza.
 7. Zabezpieczenie miejsca wejścia przed, w trakcie i po nurkowaniu w Sidemount, aby zapobiec narażaniu osób trzecich
 8. Konfiguracja i obsługa sprzętu
 9. Omówienie sytuacji i  możliwych punktów niebezpiecznych
 10. Ochrona środowiska

Ocena zajęć praktycznych

Instruktor weryfikuje, czy kandydat osiągnął odpowiedni cel na kursie. W części teoretycznej odbywa się to poprzez udzielenie odpowiedzi na test IDA dotyczącą treści programowych przedstawioną przez prowadzącego. Czas i zasady zaliczenia egzaminu określa Instruktor.

W części praktycznej zostanie to zrobione poprzez ukierunkowaną obserwację Instruktora w celu uzyskania obiektywnej oceny z poszczególnych stanowisk ćwiczeń.

Certyfikacja / rejestracja

Potwierdzenie pomyślnego udziału w tym kursie zostanie udokumentowane podpisem przez instruktora i uczestnika w arkuszu kursu. Rejestracji dokonuje biuro główne IDA wraz z wydaniem PIC i brevet card.

Dodatkowo może zostać wystawiona naklejka na przepustkę nurka i certyfikat.