IDA Side-Mount **

Cel kursu

Kandydat powinien zostać zaznajomiony w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowywaniem i przeprowadzaniem zaawansowanych nurkowań z systemem Sidemount z jedną lub dwoma butlami z identycznymi gazami.

Po ukończeniu tego kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące wyboru użytecznych miejsc wejścia, możliwości zabezpieczenia, szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania z mocowaniem bocznym. Powinien znać wymagania sprzętowe dla systemu do Sidemount i umieć je złożyć.

Powinien także wiedzieć, jak zachowywać się dla własnego bezpieczeństwa i swojego partnera nurkowego oraz jak wykonywać nurkowania montowane z boku w sposób zapewniający ochronę środowiska. Powinien umieć poruszać się rożnymi technikami pływania dla sytemu Sidemount.

Wymagania wstępne

 1. Minimalny wiek 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych (zwykle oboje rodziców).
 2. Własne oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnych opiekunów).
 3. IDA zaleca ważne zaświadczenie lekarskie nurka.
 4. Zalecana jest biologia IDA-SC-Marine i biologia słodkiej wody
 5. Wymagany jest dowód wystarczającego doświadczenia w nurkowaniu. Kandydat musi mieć 25 zalogowanych nurkowań, w tym 10 nurkowań na głębokość 15-25m,

Zdecydowanie zaleca się posiadanie ubezpieczenia medycznego nurkowania, zwłaszcza odpowiedzialności za wypadki nurkowe (np. Leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ tego rodzaju leczenie nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Część teoretyczna

Treść taka jak IDA D2 + teoria montażu bocznego). Część teoretyczną można pominąć prezentując IDA ** -Brevet, należy zrealizować teorię dotyczącą Sidemount.

Zajęcia teoretyczne:

 1. Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zaawansowanych nurkowań Sidemount
 2. Szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania Sidemount
 3. Procedury wejścia i zabezpieczenia.
 4. Sprzęt do nurkowania
 5. Bezpieczeństwo Ochrona środowiska
 6. Znaki stosowane przy poręczowaniu

Obowiązuje pisemny test z wiedzy nurkowej

Część praktyczna

Wymagane dodatkowe wyposażenie Sidemount: Dwie butle z pojedynczymi zaworami z identycznymi gazami, jeden reduktor z wężem niskociśnieniowym o długości 2,1 m do drugiego stopnia, jeden reduktor z wężem niskociśnieniowym o normalnej długości, odpowiednie urządzenie do kontroli pływalności oraz dostateczna ochrona temperaturowa, druga maska, jedna rolka (długość liny min. 30m), worek do podnoszenia ok. 20 litrów.

Ćwiczenia Praktyczne

zgodnie z wymaganiami RSTC minimum 5 nurkowań. Część ABC jest identyczna z IDA D2. W przypadku przedstawienia brevetu IDA **, część ABC nie jest wymagana, należy jedynie wykonać praktykę specyficzną dla Sidemount.

Część praktyczna obejmuje:

 1. Zdejmowanie i zdejmowanie butli pod wodą
 2. Pływanie rożnymi technikami stosowanymi w Sidemount
 3. Ćwiczenia pływania w różnych miejscach i obektach
 4. Wymiana automatu, oddychanie na maksymalnej głębokości naprzemian rownymi automatami.
 5. Ratowanie partnerów; zapewnienie dopływu powietrza.
 6. Techniki nurkowania w sposób uniemożliwiający narażenie osoby trzeciej
 7. Ochrona środowiska

Ocena zajęć praktycznych

Instruktor weryfikuje, czy kandydat osiągnął odpowiedni cel na kursie. W części teoretycznej odbywa się to poprzez udzielenie odpowiedzi na test IDA dotyczącą treści programowych przedstawioną przez prowadzącego. Czas i zasady zaliczenia egzaminu określa Instruktor.

W części praktycznej zostanie to zrobione poprzez ukierunkowaną obserwację Instruktora w celu uzyskania obiektywnej oceny z poszczególnych stanowisk ćwiczeń.

Certyfikacja / rejestracja

Potwierdzenie pomyślnego udziału w tym kursie zostanie udokumentowane podpisem przez instruktora i uczestnika w arkuszu kursu. Rejestracji dokonuje biuro główne IDA wraz z wydaniem PIC i brevet card.

Dodatkowo może zostać wystawiona naklejka na przepustkę nurka i certyfikat.