IDA Side-Mount *

Cel tego kursu

Kandydat powinien być zaznajomiony w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowywaniem i przeprowadzaniem prostych nurkowań z systemem Sidemount z jedną lub dwiema butlami z identycznymi gazami w butli.

Po ukończeniu tego kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące wyboru miejsc nadających się do wejścia, możliwości zabezpieczenia, szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania z Sidemount.

Powinien znać wymagania sprzętowe dla systemu do Sidemount i umieć je złożyć. Powinien także wiedzieć, jak zachowywać się dla własnego bezpieczeństwa i swojego partnera nurkowego oraz jak wykonywać nurkowania w sposób zapewniający ochronę środowiska.

Wymagania wstępne

 1. Minimalny wiek 14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych (zwykle oboje rodziców). Własne oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnych opiekunów).
 2. IDA zaleca ważne zaświadczenie lekarskie do nurkowania.
 3. Formularz odpowiedzialności / regulaminu uczestnictwa
 4. Zdecydowanie zaleca się posiadanie ubezpieczenia medycznego nurkowania, zwłaszcza odpowiedzialności za wypadki nurkowe (np. Leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ tego rodzaju leczenie nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

 Część teoretyczna

Treść taka jak IDA T1 + teoria montażu bocznego

Część teoretyczną można pominąć prezentując IDA * -Brevet,

Obowiązkowo wowczas będą przeprowadzone zajęcia dotyczące Sidemount oraz:

 1. Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie nurkowań Sidemount.
 2. Problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania z Sidemount.
 3. Procedury zabezpieczające
 4. Sprzęt i wyposażenie do bezpiecznego nurkowania
 5. Ochrona środowiska

Część praktyczna

Zgodnie z wymaganiami minimum 5 nurkowań. Część ABC jest identyczna z IDA D1. Gdy kursant posiada IDA * -brevet nie jest wymagana, część ABC, należy jedynie spełnić praktykę specyficzną dla Sidemount.

Wymagane dodatkowe wyposażenie Sidemount: Dwie butle z pojedynczymi zaworami z identycznymi gazami, jeden reduktor z wężem niskociśnieniowym o długości 2,1 m do drugiego stopnia, jeden reduktor z wężem niskociśnieniowym o normalnej długości, odpowiednie urządzenie do kontroli pływalności oraz dostateczna ochrona temperaturowa, druga maska, jedna rolka (długość liny min. 30m), worek do podnoszenia ok. 20 litrów.

Część praktyczna obejmuje:

 1. Porównanie i ocena różnych opcji wejścia (specjalności, stopnie trudności)
 2. Zdejmowanie i zdejmowanie butli
 3. Różnice między nurkowaniem z boku w oceanie a ćwiczeniami pływalności w jeziorze
 4. Kształtowanie systemu pod wodą
 5. Pływanie w sytemie bocznym
 6. techniki poruszania się w wodzie do przodu, tyłu w miejscu
 7. Planowanie nurkowania
 8. Wymiana automatów pod wodą
 9. Ratowanie partnerów, sytuacje awaryjne
 10. Zabezpieczenie miejsca wejścia przed, w trakcie i po nurkowaniu, aby zapobiec narażaniu osób trzecich Ochrona środowiska

Instruktor weryfikuje, czy kandydat osiągnął odpowiedni cel na kursie. W części teoretycznej odbywa się to poprzez udzielenie odpowiedzi na test IDA dotyczącą treści programowych przedstawioną przez prowadzącego. Czas i regulamin zdania egzaminu pisemnego określa Instruktor.

W części praktycznej zostanie to zrobione poprzez ukierunkowaną obserwację Instruktora w celu uzyskania obiektywnej oceny z poszczególnych stanowisk ćwiczeń.

Certyfikacja / rejestracja Potwierdzenie pomyślnego udziału w tym kursie zostanie udokumentowane podpisem przez instruktora i uczestnika w arkuszu kursu. Rejestracji dokonuje biuro główne IDA wraz z wydaniem PIC i brevet card.

Dodatkowo może zostać wystawiona naklejka na przepustkę nurka i certyfikat.