IDA/CMAS*** - CSD

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS*** - TEORIA

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Powitanie

Przedstawienie instruktorów nurkowania i uczniów.

2

Wykład

Omówienie sposobu prowadzenia zajęć.

3

Teoretyczny tok nauczania

Dokonać przeglądu przeznaczonego do opanowania materiału.

4

Szkoła

Informacja na temat szkoły nurków.

5

Organizacje

Przegląd różnych związków i organizacji nurków.

6

IDA

Objaśnienie systemu IDA i zwrócenie uwagi na kursy doskonalące.

7

Historia nurkowania

Krótkie wprowadzenie na temat powstania i historii nurkowania.

8

Wyposażenie

 

 1. Maska do nurkowania: Sens zastosowania maski, materiał z którego wykonana jest maska - silikon i guma, rodzaje masek, podwójna powierzchnia uszczelniająca, pojemność maski, kąt widzenia, zachowanie szklanej części maski pod wpływem temperatury, szkła optyczne, pasek maski i część nosowa maski, sposoby zapobiegania parowaniu.

 2. Płetwy: Zadanie płetw, płetwy regulowane (na pasek), płetwy kaloszowe, twardość płetwy, tunele aerodynamiczne, dysze Venturiego, powierzchnia płetwy z gumy i tworzyw sztucznych, systemy mocowań płetw regulowanych, dobór płetw do rodzaju nurkowania.

 3. Fajka: Sens zastosowania fajki, długość i średnica, fajka z gumy i tworzyw sztucznych, ustnik z zaworem i bez zaworu, kolor.

 4. Kombinezon mokry do nurkowania: (ze skarpetami, rękawicami ,kapturem), struktura i sposób działania neoprenu, zdolność izolacyjna, siła wyporu, zachowanie pod ciśnieniem, grubość kombinezonu w zależności od temperatury wody, kombinezon jedno- i dwuczęściowy, wpływ składu otoczenia gazowego na zdolności izolacyjne.

 5. Kombinezon suchy do nurkowania: Krótko omówić rodzaje (o stałej i zmiennej objętości itd.), zastosowanie, wady, zalety.

 6. Kombinezon półsuchy do nurkowania (sucha pianka): jak kombinezon mokry , ale z manszetami i zamkiem błyskawicznym gazo-szczelnym, zastosowanie, wady, zalety.

 7. Pas balastowy: Cel użycia pasa, kształty ciężarków ołowianych, materiały, które służą do uszycia pasa, rodzaje pasów i klamer służących do szybkiego zrzucenia pasa.

 8. Zegarek: Zastosowanie zegarka, odporność na ciśnienie, zabezpieczenie pokrętła do nakręcania, przykręcana korona, neoprenowa osłona zegarka, sposób odczytu godziny z zegarka w nocy.

 9. Głębokościomierz: Zadanie głębokościomierza, formy, rurka Bourdone`a, system membranowy, system kapilarny, elektroniczny, materiały, uchwyt, mocowanie, minimalne wymagania.

 10. Tabela dekompresyjna : Objaśnić wybraną tabelę dekompresyjną opracowaną po 1992 r. do nurkowań wielokrotnych. Zalecana tabela Buhlmann Hahn lub Hahn.

 11. Komputer dekompresyjny: Objaśnić systemy, funkcje, minimalne wymagania, wbudowanie do konsoli, wymiana baterii - serwis.

 12. Flaga alfa, inne flagi nurkowe: Zastosowanie.

 13. Butla: Budowa, zawór, materiały, legalizacja, wielkosci i zestawy butli, rezerwa, kolor, noszaki, ciśnienie napełniające i ciśnienie próbne, pozostałe oznaczenia, składowanie i transport, różnice przy różnych czynnikach oddechowych.

 14. Automat oddechowy : Objaśnić budowę i funkcję pierwszego stopnia, budowę i funkcję drugiego stopnia, pojęcie „ciśnienie otoczenia”, „cisnienie średnie”, „ciśnienie w butli”, przyłączenia, różnice przy różnych czynnikach oddechowych.

 15. Automat podwójny (dwa niezależne): Zadanie automatu podwójnego, czynnik cenowy, bezpieczeństwo.

 16. Oktopus: Zadanie oktopusa, czynnik cenowy, bezpieczeństwo. Oktoplus: Sposób działania, zadanie, czynnik cenowy, bezpieczeństwo.

 17. Manometr wysokiego ciśnienia: Budowa oraz funkcja, długość węża. Systemy elektroniczne, system bezwężowy (radioelektroniczny) wady i zalety.

 18. Urządzenia ratowniczo-wypornościowe: Budowa i funkcja, konstrukcje jedno- i dwupowłokowe, kamizelki, „chomąta“, alternatywne żródła zasilania, minimalne wymagania, przymocowanie butli, dodatkowe funkcje.

 19. Kompas: Rodzaje, budowa i funkcja, (wskazanie na kurs IDA).

 20. Latarka do nurkowania: Cel, kształty i wielkości, zasilanie akumulatorowe i bateryjne, lampa zastępcza (wskazanie na kurs IDA nurkowanie w nocy).

 21. Linki bezpieczeństwa: Cel i zastosowanie, długość i materiał.

 22. Sprężarka do powietrza oddechowego: Zasada funkcjonowania, kryteria eksploatacji i kryteria środowiskowe.

9

Konserwacja, czyszczenie i zasady obchodzenia się ze sprzętem powietrznym i mieszaninowym

Konserwacja, czyszczenie, pielęgnacja i obchodzenie się z wyżej wymienionym wyposażeniem. Wskazania na potrzebę przeprowadzenia konserwacji niektórych przedmiotów wyposażenia u wyspecjalizowanych dystrybutorów. Odrębności dla różnych czynników oddechowych (tlen, nitroks, helioks).

10

Zasady bezpieczeństwa

Podać ogólne zasady bezpieczenego zachowania się na wodzie i pod wodą podczas nurkowania i po jego zakończeniu.

11

Planowanie i organizacja

Wyznaczenie kierownika grupy, warunki środowiska, dobór sprzętu, plan nurkowania, przygotowania do sytuacji awaryjnych.

12

Ochrona środowiska

Zachowanie po przybyciu nad wodę, po wejściu i opuszczeniu wody. Tarowanie podczas nurkowania, respektowanie świata roślin i zwierząt.

13

Czynności ratownicze

Objaśnienie czynności ratowniczych, zasad kierowania w sytuacjach awaryjnych i czynności przygotowujących do takich sytuacji (droga ewakuacji, sprzęt ratowniczy - AMBU, inhalator).

14

Partnerska współpraca

Wytłumaczenie konieczności i przebiegu partnerskiej współpracy .

15

Fizyka nurkowania

 • System jednostek SI: Wytłumaczyć podstawowe wielkości ważne dla nurkowania , podstawowe jednostki, skróty. Objaśnić pojęcia „siła”, „ciśnienie”, „objętość”, „ ilość gazu”.

 • Ciśnienie i siła: Przedstawić związek pomiędzy siłą a ciśnieniem, rozkład ciśnienia powietrza w atmosferze, rozkład ciśnienia w wodzie, ciśnienie w butli ze sprężonym powietrzem.

 • Ilość powietrza: Obliczyć ilość powietrza w butli na podstawie znajomości ciśnienia i objętości butli, wyjaśnić pojęcie liczba oddechów na minutę, minutowa objętość oddechowa i czynniki na nią wpływające, przeprowadzić ćwiczenia na obliczanie zużycia czynnika oddechowego.

 • Prawo Boyle-Mariotte: Wyjaśnić związek pomiędzy ciśnieniem a objętością przy stałej temperaturze i przeprowadzić obliczenia.

 • Prawo Archimedesa: Wytłumaczyć na podstawie przykładó , wyjaśnić równowagę hydrostatyczną .

 • Prawo Daltona: Objaśnić skład powietrza, wykazać związek pomiędzy ciśnieniem całkowitym i ciśnieniem cząstkowym, przeprowadzić obliczenia.

 • Prawo Gay-Lussac´a: Przedstawić wpływ temperatury na zachowanie się pewnej zamkniętej ilości gazu, używając celu przykładów odnoszących się do nurkowania.

 • Prawo Henry´ego: Omówić rozpuszczalność gazów w cieczach w zależności od ciśnienia otoczenia i znaczenie tego procesu dla bezpieczeństwa nurkowania.

 • Akustyka: Słyszalność i ustalanie położenia pod wodą, prędkość rozchodzenia się dźwięku nad wodą i pod wodą.

 • Przewodzenie ciepła: Objaśnić zdolność przewodzenia ciepła w wodzie, powietrzu i gazach stosowanych do produkcji mieszanin oddechowych, wpływ na nurkowanie.

 • Efekt adiabatyczny: Powstanie i oddziaływanie.

 • Efekt Joule - Thompson´a: Powstanie i oddziaływanie.

16

Fizjologia, patologia nurkowania, choroby nurkowe

 

 1. Ucho: Budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, pęknięcie błony bębenkowej, wpływ temperatury na ucho, zaburzenia równowagi.

 2. Płuco: Przedstawić anatomię płuca i dróg oddechowych , wytłumaczyć podstawowe objętości i pojemności. Pojęcie odmy, rodzaje.

 3. Uklad krążenia: Omówić mały i duży układ krążenia, ich anatomię i funkcje, znaczenie dla nurkowania. Skład krwi, sposób transportu tlenu i dwutlenku węgla.

 4. Hiperwentylacja: Definicja pojęcia, wpływ na organizm, znaczenie w nurkowaniu.

 5. Niedotlenienie (w tym uśnięcie): Skutki, objawy, postępowanie ratownicze i sposoby uniknięcia.

 6. Przegrzanie: Skutki, objawy, postępowanie i sposoby uniknięcia.

 7. Uraz ciśnieniowy: Definicja pojęcia.

 • oczu.

 • uszu. Podział na ostry i przewlekły.

 • zatok. Podział na ostry i przewlekły.

 • zębów.

 • Płuca: typ przy wynurzaniu i zanurzaniu, miejscowy i ogólny, wpływ mieszanin oddechowych.

 • przewodu pokarmowego.

 • skóry.

Poinformować o sposobach uniknięcia powyższych urazów oraz działaniach pierwszej pomocy.

 1. Gazy obojętne: Właściwości i działanie azotu i innych gazów obojętnych na organizm człowieka pod zwiększonym ciśnieniem. Narkoza gazów obojętnych (efekt Martini): Oddziaływanie i sposoby zapobiegania.

 2. Zespół neurologiczny wysokich ciśnień (HPNS)

 3. Czas dekompresji zerowej: Definicja pojęcia i znaczenie dla nurków, krzywa dekompresji zerowej.

 4. Choroba dekompresyjna (ciśnieniowa): Definicja, podział, postacie, objawy (od lekkich do ciężkich) i sposoby udzielania pierwszej pomocy, leczenie.

 5. Przechłodzenie organizmu: objawy w zależności od stadium wychłodzenia, sposoby zapobiegania i udzielania pierwszej pomocy. Wpływ różnych czynników oddechowych.

 6. Zatrucia (O2, CO2, spalinami CO i inne).

 7. Toksyczne działanie tlenu. Postać mózgowa, postać płucna.

 8. Rany powstałe na skutek ugryzienia przez zwierzęta morskie i sposoby udzielania pierwszej pomocy.

 9. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Wskazanie na obowiązkowy kurs IDA.

 10. Protokół z wypadku podczas nurkowania.

 11. Wstrząs: Przyczyny, objawy i sposoby udzielania pierwszej pomocy.

 12. Śmierć na skutek utonięcia: Różnica pomiędzy utonięciem w słodkiej i w słonej wodzie.

 13. Utrata świadomości pod wodą: bez i z oddychaniem, ratowanie i pierwsza pomoc.

 14. Kwalifikacja zdrowotna nurków amatorów..

17

Obliczenia

 • Kompletne obliczenia potrzebne podczas nurkowania.

 • Sposoby przetaczania powietrza: Z butli dozujacych (przemysłowych) do butli nurkowych.

 • Obliczenia ratownicze i obliczenia udźwigu: (np. lufa działa, kotwica, łódź).

18

Znaki dawane ręką

Pokazać i objaśnić znaki pokazywane ręką pod wodą.

19

Załoga morska

 1. Lekcja o łodzi: Zachowanie na pokładzie, urządzenia do nadawania sygnałów ratowniczych, środki do ratowania, środki gaśnicze, rozmieszczenie wyposażenia do nurkowania.

 2. Używanie świateł: W ruchu i podczas zakotwiczenia.

 3. Lekcja o mapach: Czytanie i rozumienie map morskich - głębokość, prądy, wiatry, określenie pozycji i odległości, przeszkody w żegludze.

 4. Lekcja o węzłach: Pokazać i przećwiczyć węzły typu: cumowniczy, ratowniczy,ósemkowe, rybackie, szotowy, skracanie liny.

20

Egzamin Teoretyczny

Test pisemny.

 

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS*** - CSD - PRAKTYKA

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Ćwiczenia podstawowe

 1. Nurkowanie na odleglość: Według osobistych możliwości - max.: 40 metrów w kombinezonie z neoprenu i 45 m. bez.

 2. Nurkowanie na czas: Według osobistych możliwości - max.: 60 sek. z przepłynięciem minimum 10 m.

 3. Nurkowanie na głębokość: Według osobistych możliwości - max. : 10 m.

 4. Pływanie w płetwach: Pływanie na 1500 metrów łącznie, po 300 m. w jednej płetwie, na przemian na prawym i lewym boku, na plecach, na brzuchu.

 5. Ratowanie: 200 m. pływanie w płetwach, wydobycie manekina lub pozoranta, który „uległ wypadkowi” z głębokości 5 m i holowanie go na ląd, demonstracja przywracania pracy serca i płuc.

 6. Rodzaje skoków: Dwa rodzaje skoków z wysokości trzech metrów.

 7. Węzły: Na głębokości 5 m zawiązać węzeł typu palowego wokół jakiegośprzedmiotu.

 

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS*** - CSD - PRAKTYKA - ( W POWIETRZNYCH APARATACH NURKOWYCH )

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Ćwiczenia ze sprzętem na głębokości 20 - 40 m w zależności od widoczności

 1. Pierwsze nurkowanie: Prowadzenie przez kandydata grupy nurkowej, (odprawa, prowadzenie, ponowna odprawa), na początku stawiana jest boja z liną opustową, kandydat prowadzi grupę nurkową w podanym przez instruktora nurkowania kierunku około 1500 m. tam i z powrotem, używając w tym celu kompasu.

 2. Drugie nurkowanie: Przykładowe szkolenie przeprowadzane przez kandydata (zwraca uwagę na tarowanie grupowe). Wynurzanie się bez użycia płetw i inflatora (wypełnienie tylko za pomocą ust) przy zachowaniu normalnej prędkości wynurzania (10 m./min.), z wyraźnym zatrzymaniem na 9 m. Zatrzymanie się na 6 m. na 1 min. i 3 m. na 3 min.

 3. Trzecie nurkowanie: Kandydat pozwala partnerowi oddychać ze swojego dodatkowego drugiego stopnia i prowadzi grupę zachowując normalną prędkość wynurzania się na poziomie dekompresji 6 m. na 1 min. i 3 m. na 3 min. Po zakończonym nurkowaniu przepłynąć 200 m. na fajce w pełnym wyposażeniu po powierzchni wody.

 4. Czwarte nurkowanie: Kandydat nurkuje z grupą na głębokość 20 m.; na tej głębokości zawiązuje na nodze innego uczestnika ćwiczeń węzeł cumowniczy i wynurza się (wraz z grupą) oddychając z nim na przemian z jednego automatu do głębokości 3 m.

 5. Piąte nurkowanie: Kandydat do złotej odznaki prowadzi grupę w nocy (przygotowanie, omówienie możliwych sytuacji awaryjnych, odprawa, prowadzenie, ponowna odprawa).

 6. Szóste nurkowanie: Wydobycie nieprzytomnej osoby, która uległa wypadkowi, z głębokości 20 m., 150-metrowe holowanie na ląd / do łodzi. Demonstracja przywracania pracy serca i płuc jak też położenia w pozycji bocznej ustalonej, wypełnienie protokołu powypadkowego.