HLW – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Cel kursu

Uczestnik kursu powinien zostać przeszkolony w zakresie teorii i praktyki z wykorzystaniem modeli resuscytacyjnych. Po ukończeniu kursu powinien być w stanie skutecznie reanimować (RKO) ofiarę wypadku po wcześniej ustalonej diagnozie zatrzymania krążenia.

Wymagania

  • Minimalny wiek: 14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
  • Poziom szkolenia: -brak-
  • Liczba obowiązkowych nurkowań: -brak-

Część teoretyczna

  • Anatomia i fizjologia narządów oddechowych. Celem jest przekazanie anatomicznych i fizjologicznych podstaw narządów oddechowych, które są niezbędne do zrozumienia tętniczej zatorowości gazowej i jej różnych przyczyn.
  • Anatomia i fizjologia narządów sercowo-naczyniowych. Celem jest przekazanie anatomicznych i fizjologicznych podstaw narządów układu sercowo-naczyniowego, które są niezbędne do zrozumienia choroby dekompresyjnej.
  • Reanimacja

Część praktyczna

Na ćwiczenia praktyczne wszyscy kandydaci powinni zostać podzieleni na grupy 2-4 osobowe i rozprowadzone na stanowiskach ćwiczeń, gdzie praca jest rotacyjna. Każdy kandydat otrzymuje odcinek trasy, na którym wymienione są poszczególne stacje. Jeśli kandydat pomyślnie ukończył stację ze swoją grupą, otrzyma certyfikat od asystenta na danej stacji. Gwarantuje to, że każdy kandydat przejdzie przez wszystkie stacje.

Szkolenie prowadzi się na następujących stanowiskach treningowych:

  • Aktualna metoda RKO. Resuscytacja musi być praktykowana aktywnie i intensywnie przez każdego uczestnika. W tym celu niezbędny jest model resuscytacji. Ćwiczenia i treści nauczania muszą być ściśle zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)
  • Stabilna pozycja boczna
  • Pozycja szokowa

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej

Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej.

Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.