INSTRUKTOR ASYSTENT

ASYSTENT INSTRUKTORA

Warunki wstępne:

 • Wiek minimalny: 18 lat

 • Ważne badania lekarskie nie starsze niż 6 miesięcy

 • Poziom wyszkolenia: IDA D***/*** lub ekwiwalent

 • Okres oczekiwania po otrzymaniu stopnia IDA D*** dwa lata

 • Członkostwo w IDA

 • Minimum 80 udokumentowanych nurkowań, w tym min. 30 w wodach oceanicznych

 • Uczestnictwo w kursie z zakresu pierwszej pomocy z włączeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 • Wnioskodawca musi posiadać osobisty, nowoczesny sprzęt nurkowy

 • Wnioskodawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności obejmujące jego jak i sprzęt nurkowy

 • Zestaw Startowy IDA Asystent Instruktora (z aktualnymi materiałami szkoleniowymi IDA)

 • Uczestnictwo w następujących seminariach wstępnych jest wysoce zalecane:

- Medycyna nurkowania / ratownictwo nurkowe dla instruktorów nurkowania

- Technika dla instruktorów nurkowania

- Retoryka, metodyka, dydaktyka dla instruktorów nurkowania

 

APLIKACJA

W imieniu wnioskodawcy podanie w siedzibie głównej IDA musi złożyć Instruktor Nurkowania.

Kurs asystenta instruktor może brać również udział w kursie w bazie/szkole nie zrzeszonej w IDA, wymagane warunki wstępne (patrz poniżej i dodatkowe informacje od szefa szkolenia) są spełnione. Odpowiedzialny IDA-DI zgłasza wnioskodawcę na ITC i na egzamin, gdy uzna, że wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i się nadaje.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Szkolenie dla asystentów instruktora rozpocznie się w bazie/szkole nurkowej IDA, upoważnionej przez IDA.

Warunki wstępne dla bazy/szkoły nurkowej IDA:

 • Członkostwo IDA

 • własny kompresor (samodzielnie obsługiwany) i zorganizowany serwis napełniania

 • pomieszczenie szkoleniowe z aktualnymi nośnikami szkoleniowymi

 • ciągłe szkolenie lub inne operacje nurkowe

 • ciągłe szkolenie początkujących

 • i stały zespół instruktorów pod kierownictwem głównego lidera.

Podanie o zgodę na szkolenie instruktorskie dana szkoła musi składać w formie pisemnej w siedzibie głównej IDA. Spełnione warunki wstępne muszą być udokumentowane w formie pisemnej i konieczne jest wskazanie instruktora odpowiedzialnego za szkolenie (co najmniej DI **).

Siedziba główna IDA podejmie decyzję, czy wyda zezwolenie, które (jeśli zostało nadane) będzie ważne do odwołania.

 

SZKOLENIE I TRENING

Pisemna umowa szkoleniowa zostaje podpisana pomiędzy instytucją szkolącą i wnioskodawcą; kopia musi być wysłana do siedziby głównej IDA Wartenberg. Szkolenie musi wystąpić w jednym czasie. Musi ono trwać minimum 6 miesięcy w Niemczech lub co najmniej 4 tygodnie za granicą. W tym czasie powinno się odbyć co najmniej 40 nurkowań szkoleniowych/treningowych w wodach nie strzeżonych.

Zalecane jest także seminarium IDA z zakresu biologii, trwające dwa dni wraz z częścią praktyczną.

Szkolenie dla asystenta instruktora musi zawierać co najmniej wymagania zawarte w aktualnym planie szkoleniowym IDA dla asystentów instruktorów nurkowania.

Asystent instruktora nurkowania musi prowadzić osobisty rejestr szkolenia, obejmujący cały okres szkolenia i zawierający podsumowanie wszystkich jego/jej poszczególnych szkoleń. W tym szczegółowe przygotowania do zajęć i następujących działań muszą być udokumentowane. Instruktor odpowiedzialny za szkolenie musi ocenić i podpisać poszczególne punkty szkolenia. Po zakończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminu, dokumentacja musi zostać wysłana do biura głównego IDA w Wartenberg.

Jeżeli wymienione warunki zostaną spełnione asystent instruktora IDA jest upoważniony do podpisywania brewetów IDA. Po zakończeniu szkolenia asystent instruktora IDA jest uprawniony do udziału w egzaminowaniu na stopień IDA / CMAS-DI *.

 

KONTROLA SKUTECZNOŚCI NAUCZANIA

Skuteczność w nauce teorii i praktyki ma być nadzorowana przez instruktora nurkowania odpowiedzialnego za szkolenie.

Osiągnięcie celu szkolenia w sferze praktycznej odbywa się poprzez obserwację asystenta instruktora (zob. część praktyczna). W części teoretycznej asystent musi zdać pisemny egzamin (kwestionariusz) oraz ustny (prezentacja 10-15min). Niezaliczona część teoretyczna może być powtórzone nie wcześniej niż 6 tygodni, na kolejnym egzaminie na asystenta instruktora nurkowania. Powtórzenie całego egzaminu jest wymagane, jeśli kandydat nie zaliczy głównej części egzaminu (kwestionariusz), jak i drugiej części całego testu. Wnioskodawca może ubiegać się o egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną IDA.

 

ZAKRES EGZAMINU TEORETYCZNEGO

 • wypełnienie kwestionariusza pisemnie

 • krótka prezentacja (czas: 10-15 min.). Odpowiedzialny DI wybiera temat z dziedziny szkoleń nurkowania, -praktyki, -fizyki, -medycyny, -fizjologii, - sprzętu lub środowiska i nurkowania. Wnioskodawca musi mieć z wyprzedzeniem przygotowane dwie krótkie prezentacje z różnych dziedzin.

 • Demonstracja umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, wymaganych po wypadku nurkowym, w tym obsługa różnych rodzajów systemów O2. Wnioskodawca musi wykazać jego/jej zdolność do postawienia diagnozy i wymaganych środków pierwszej pomocy, w odpowiednim czasie.

 

ZAKRES EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

 • 500m holowania

 • Nurkowanie na bezdechu na 10m

 • Pływanie na bezdechu na odcinku 40m

 • Kontrolowane wynurzanie z 12m

 • Nurkowanie na dystansie 2x20m w kierunku aparatu powietrznego

 • 5 min nurkowania bez maski

 • Test instruktażowy ABC

 • Test instruktażowy Aparat Powietrzny

 • Poradnik 1: Początkujący IDA / CMAS *

 • Poradnik 2: Początkujący doznał wypadku

 

UPRAWNIENIA

Po zarejestrowaniu asystent instruktora IDA posiada kwalifikacje do pracy w Centrum/bazie Szkoleniowej IDA (lub w innej zarejestrowanej bazie) i do przygotowania się samodzielnie do jego/ jej własnego egzaminu.

Po zdanym egzaminie on/ona jest również upoważniony do asystowania instruktorowi nurkowania

odpowiedzialnemu za przebieg szkolenia i do prowadzenia niektórych zajęć pod jego/jej nadzorem.

On/ona jest również wykwalifikowany do następujących kursów i może brać odpowiedzialność za następujące brewety:

 • Try SCUBA

 • Junior Diver - Flipper 1

 • Junior Diver - Flipper 2

 • Skin Diver 1

 • Skin Diver 2

 • IDA Resort-Course

 • IDA Basic Diver

 

OBOWIĄZKI

Asystent instruktora IDA, ze względu na jego podpis na wniosku o licencję IDA, zobowiązany do bardzo uważnego akceptowania i respektowania wytycznych egzaminacyjnych IDA. On jest ponadto zobowiązany do rozszerzenia swojej wiedzy z zakresu nurkowania we wszystkich aspektach i przekazywania swojej wiedzy innym.

W ciągu dwóch lat po jego/jej rejestracji w IDA asystent instruktora jest zobowiązany uczestniczyć kursie ITC IDA (Szkolenie Na Instruktora) lub do ciągłej pracy jako asystent instruktora (np. w klubie lub bazie).

INFORMACJE DODATKOWE

Ze względu na różnorodność i ilość innych organizacji szkoleniowych dla nurków i instruktorów, IDA zezwala na to, żeby asystenci instruktora, którzy pracowali i zaliczyli szkolenie w innych organizacjach, mogą również uczestniczyć w dowolnym kursie i egzaminie IDA.